Frankrijk - Franche-Comté - Hôtel Taillard
Frankrijk - Bretagne - La Grée des Landes

Nationale Commissie voor IT en Vrijheid

Welkom op de website van RELAIS DU SILENCE. Deze website geeft informatie over het bedrijf RELAIS DU SILENCE en de geleverde diensten. Door deze site te bezoeken en te gebruiken, erkent u dat u instemt met deze voorwaarden.

 

1. De website

1.1. Uitgever :

INTER-HOTEL VOYAGES
100 rue Petit
75019 Paris
Tél: 01 42 06 41 41
S.A.S.U met een vermogen van 38 112 €
RCS Parijs B 491335675
BTW NUMMER: FR 81 4911335675
Licentie reisbureau n° LI 075 060054 afgegeven door de prefectuur van Parijs.
Financiële garantie: Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Centre France.
RC: GAN Eurocourtage IARD

1.2. Verantwoordelijk voor de hosting :
OVH - 2 rue Kellermann 59100 Roubaix – France. www.ovh.com

 

2. Handhaving intellectuele eignedomsrechten

De items die u kunt zien, horen of lezen op deze website, evenals de presentatie, de inhoud van de website, de software en de ontwerpen gepresenteerd op de website, worden beschermd door intellectueel eigendomsrecht. De databases die toegankelijk zijn via de site worden beschermd via auteursrecht van de producenten van de databases. Elke inbreuk op de rechten op de databases, elke extractie of reproductie vallen onder de verantwoordelijkheid van de auteur. RELAIS DU SILENCE bezit de rechten op deze items.

Onder geen beding mag de inhoud van deze website of een onderdeel hiervan, inclusief teksten, afbeeldingen, of een ander deel van de site, gekopieerd, gebruikt, gedistribueerd, weergegeven, aangepast, veranderd, vertaald, gereproduceerd, gecommuniceerd of op enigerlei andere wijze geëxploiteerd worden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RELAIS DU SILENCE. RELAIS DU SILENCE behoudt zich het recht voor om elke inbreuk op haar eigendomsrechten voor de strafrechter te brengen. Voor Frankrijk gelden de bepalingen van de artikelen L335-2 en verder van de Wet op Intellectueel Eigendom voor auteursrecht, artikel L521-1 van de Wet op Intellectueel Eigendom voor ontwerpen, de artikelen L716-1 en verder van de Wet op Intellectueel Eigendom voor merken en artikelen en de artikelen L342-1 en verder van de Wet op Intellectueel Eigendom voor databases, of een wet ter vervanging hiervan.

Ook een enkele link of hyperlink is ten strengste verboden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RELAIS DU SILENCE.

 

3. Weergave foto's en afdeeldingen op de site

Voorstellingen of foto’s van personen of plaatsen die op de site getoond worden, zijn eigendom van RELAIS DU SILENCE en/of worden beheerd door RELAIS DU SILENCE met toestemming van de auteur. Elk gebruik van deze beelden en foto’s is verboden, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door RELAIS DU SILENCE. Elk ongeoorloofd gebruik kan leiden tot een schending van auteursrechten, merkrechten, recht op privacy of een andere standaard binnen de communicatie.

 

4. Waarschuwing

RELAIS DU SILENCE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit de toegang tot of het surfen op de site, met inbegrip van alle schade en/of virussen die mogelijk invloed hebben op uw computerapparatuur. Hoewel RELAIS DU SILENCE alles in het werk stelt om ervoor te zorgen dat de site juist en actueel is, kunnen geen rechten worden ontleend aan de juistheid van deze site. RELAIS DU SILENCE kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of omissies in de inhoud van deze site.

 

5. Links naar andere sites

Als RELAIS DU SILENCE in haar website hyperlinkt naar andere websites, betekent dit niet dat RELAIS DU SILENCE uitgever van deze sites is of de inhoud controleert. RELAIS DU SILENCE is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites. De toegang tot deze sites is onderworpen aan de voorwaarden van het gebruik en de bepalingen van deze sites.

 

6. Compliance

De website wordt uitgegeven door RELAIS DU SILENCE, waarvan het hoofdkantoor in Frankrijk gevestigd is. Internetgebruikers die deze site vanaf andere locaties bezoeken, dienen de lokale wet- en regelgeving op te volgen.

 

7. Toegang tot de website

RELAIS DU SILENCE behoudt zich het recht voor om, om welke reden dan ook en naar eigen goeddunken, de toegang tot de website geheel of gedeeltelijk te beëindigen, schorsen of onderbreken, de inhoud en kenmerken te wijzigen of de periode van beschikbaarheid aan te passen, zonder voorafgaande kennisgeving. U erkent dit en stemt ermee in. Om de website te gebruiken is het uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw apparatuur voldoet en over voldoende capaciteit beschikt en dat u – op eigen kosten – toegang heeft tot internet.

 

8. Bescherming van persoonsgegevens

De geautomatiseerde verwerking van persoonlijke informatie van klanten wordt geregeld volgens wet nummer 78-17 van 6 januari 1978, met betrekking tot de verwerking van informatie, bestanden en vrijheden.

Deze site is onderworpen aan een verklaring CNIL n° 11084274.

RELAIS DU SILENCE behoudt zich het recht voor om informatie over bezoekers, bekende gebruikers van de website te verzamelen en, indien nodig, de verzamelde informatie door te zenden aan haar technische partners.

Klanten kunnen bezwaar aantekenen tegen de openbaarmaking van hun gegevens door middel van een kennisgeving aan RELAIS DU SILENCE. Gebruikers hebben het recht op inzage en verbetering van hun gegevens, volgens de wet van 6 januari 1978. Dit recht van toegang geldt op het adres van RELAIS DU SILENCE, gevestigd te 100 rue Petit – 75165 Parijs CEDEX 19 – Frankrijk, of telefonisch via 33 (0) 1 70 23 81 63 of via e-mail op info@relaisdusilence.com.

U kunt zich ook op elk moment uitschrijven van de nieuwsbrief door de instructies in elke nieuwsbrief te volgen, of een e-mail te sturen naar info@relaisdusilence.com.

Tenslotte kan het zijn dat u communicatie van partners van RELAIS DU SILENCE ontvangt. U kunt deze toezending indien gewenst stopzetten door de instructies bij de zending op te volgen of een e-mail te sturen naar info@relaisdusilence.com.

De behandeling van de via de site verzamelde informatie wordt gedaan in overeenstemming met de bepalingen in de wet van 6 januari 1978 met betrekking tot de verwerking van informatie, bestanden en vrijheden.

 

9. Wijziging van deze bepalingen

RELAIS DU SILENCE behoudt zich het recht voor om deze disclaimer op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. U wordt daarom geadviseerd om deze regelmatig door te nemen.